Faglig profil for Aalborgskolen

Aalborgskolen tilbyder undervisning for børn, unge og voksne med døvblindhed, samt undervisning for børn, unge og voksne med høretab. Høretabet kan være ledsaget af andre funktionsnedsættelser.

Vi tilbyder desuden undervisning for børn, som har andre sansemæssige udfordringer, bl.a. funktionelt høretab. Uanset, hvilken slags udfordringer der er tale om, tager vi udgangspunkt i barnets individuelle funktionsniveau, ikke i diagnosen.

Se alle vores undervisningstilbud i venstremenuen.

 

Faglig profil for Aalborgskolen

Hovedoverskriften for undervisningen er kommunikation. Vi tilbyder undervisning på og i dansk tegnsprog og taktilt tegnsprog samt i kommunikationsformer som tegn-til-tale, taktil og haptisk kommunikation samt før-sproglig kommunikation. Vores primære målgruppe er børn, unge og voksne med døvblindhed eller høretab. Derudover har vi erfaring med undervisning af andre målgrupper, der profiterer af vores sproglige, pædagogiske og didaktiske tilgang. Det kan eksempelvis være elever, som har der har behov tegn til tale, dansk med støttetegn, tegnsprog og/eller behov for at være i et taktilt kommunikationsmiljø, elever, som har charge syndrom, udfordringer inden for autismespektret, cerebral parese, sjældne handicaps, progredierende lidelser, særlige og/eller sjældne syndromer, elever med funktionsnedsættelser uden specifik diagnose eller elever med behov for særlig skærmet skolegang.

Vi udøver kompenserende undervisning i et tilpasset læringsmiljø. Undervisningen er tilrettelagt ud fra den enkeltes livssituation og betingelser for læring, så den enkelte kommer til at føle sig betydningsfuld og oplever at blive set, hørt og forstået. I tilrettelæggelse af undervisningen tager vi udgangspunkt i den enkeltes ressourcer og opstiller klare læringsmål herudfra, så undervisningen tilpasses den enkelte elevs alsidige udvikling og særlige individuelle indsatsområder. Der arbejdes struktureret, under hensyntagen til den enkeltes forudsætninger, trinvist hen imod de opstillede læringsmål.

Vi har en anerkendende tilgang og respekt for den enkelte elev/kursist, og vi ser eleverne/kursisterne som aktive medspillere i deres egen læringsproces uanset funktionsniveau.

Dette kan vi gøre fordi:

  • Vi har indgående viden om og erfaring med det specifikke for målgrupperne.
  • Vi har tæt samarbejde med andre faggrupper, der har indgående kendskab til specialerne samt er højt specialiserede indenfor deres felt fx børnelæger, psykologer, fysioterapeuter, syns- og hørekonsulenter, socialrådgiver mv.
  • Vi har specialiseret viden om synsmæssige og høretekniske hjælpemidler samt andre hjælpemidler.
  • Vi har viden om og erfaring med mange forskellige diagnoser indenfor specialerne døvblindhed og høretab, samt de mulige betydninger heraf.
  • Vi har viden om relevant undervisningsmateriale og udvikling heraf.